Watch Kyoto Tachibana SHS Band” on YouTube

https://youtu.be/ZVJ3Ho83Ksg